Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Hugten 4 6026RG Maarheeze brandveilig gebruik

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Cranendonck

Geplaatst op Lokaalnieuwsmaarheeze.nl op: 1-3-2024

  1. Bekendmakingen Maarheeze
  2. Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning Hugten 4 6026RG Maarheeze brandveilig gebruik

omgevingsvergunning Hugten Maarheeze Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Maarheeze

Gemeente Cranendonck.   Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 2023-432615.   De zaak betreft locatie Hugten 4 6026RG Maarheeze en heeft de omschrijving "brandveilig gebruik tijdelijke units huisvestging seizoensarbeiders". In het ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. Het ontwerpbesluit betreft het volgende onderdeel: Brandveilig gebruik.   Inzage   Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Voor een afspraak neemt u contact op met de gemeente via de website www.cranendonck.nl of per telefoon:0495-431222. De inzageperiode is 6 weken en start op 1 maart 2024 tot en met 11 april 2024.   Procedure Gedurende de inzagetermijn kunt u mondeling of schriftelijk uw zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak ingediend worden. Bij een beschikking die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Rechtbank en vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.   Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend door: -belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; -belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; -adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

Unknown

 Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Lokaalnieuwsmaarheeze.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Maarheeze. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.